Algemene voorwaarden & Gegevensverwerking

Verwerkersovereenkomst

Klik hier voor de verwerkersovereenkomst.

Deze is op aanvraag ook beschikbaar in word-format.

Algemene Voorwaarden Faber WebSolutions

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Faber WebSolutions, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder handelsregisternummer 68116950 en statutair gevestigd te Hoorn, handelend onder de handelsnaam Faber WebSolutions, hierna te noemen: “Faber WebSolutions”, en een Klant waarop Faber WebSolutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Faber WebSolutions, voor de uitvoering waarvan door Faber WebSolutions derden dienen te worden betrokken.
1.3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Faber WebSolutions en zijn directie.
1.4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Faber WebSolutions en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8.Indien Faber WebSolutions niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Faber WebSolutions in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
2.1.Alle offertes en aanbiedingen van Faber WebSolutions zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2.Faber WebSolutions kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Faber WebSolutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Faber WebSolutions anders aangeeft.
2.5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Faber WebSolutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
3.1.De overeenkomst tussen Faber WebSolutions en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Faber WebSolutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Faber WebSolutions dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3.Faber WebSolutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.4.Faber WebSolutions heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5.Indien door Faber WebSolutions of door Faber WebSolutions ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.6.Levering geschiedt af bedrijf van Faber WebSolutions. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Faber WebSolutions gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant ter beschikking staan.
3.7.Faber WebSolutions is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1.Faber WebSolutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Faber WebSolutions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Faber WebSolutions kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
4.2.Voorts is Faber WebSolutions bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Faber WebSolutions kan worden gevergd.
4.3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Faber WebSolutions op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Faber WebSolutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4.Indien Faber WebSolutions tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.5.Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Faber WebSolutions gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.6.Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Faber WebSolutions gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.7.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Faber WebSolutions, zal Faber WebSolutions in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Faber WebSolutions extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Faber WebSolutions anders aangeeft.
4.8.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Faber WebSolutions vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Faber WebSolutions op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.9.Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
5.1.Faber WebSolutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Faber WebSolutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Faber WebSolutions niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Faber WebSolutions of van derden daaronder begrepen. Faber WebSolutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Faber WebSolutions zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3.Faber WebSolutions kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4.Voorzover Faber WebSolutions ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Faber WebSolutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
6.1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Faber WebSolutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Faber WebSolutions aangegeven. Faber WebSolutions is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2.Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3.Faber WebSolutions heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Faber WebSolutions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Faber WebSolutions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.4.De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Faber WebSolutions verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.5.Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (Rapport Voorwerk II). Indien Faber WebSolutions echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1.Het door in het kader van de overeenkomst Faber WebSolutions geleverde blijft eigendom van Faber WebSolutions totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Faber WebSolutions gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2.Het door Faber WebSolutions geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3.De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Faber WebSolutions veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Faber WebSolutions daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Faber WebSolutions ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Faber WebSolutions gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Faber WebSolutions bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7.4.Voor het geval Faber WebSolutions zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Faber WebSolutions en door Faber WebSolutions aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Faber WebSolutions zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
8.1.De door Faber WebSolutions te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Faber WebSolutions kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
8.2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Faber WebSolutions verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders vermeld.
8.3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Faber WebSolutions, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Faber WebSolutions geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
8.4.De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Faber WebSolutions te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Faber WebSolutions te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Faber WebSolutions in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Faber WebSolutions in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.5.Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalings-verplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Faber WebSolutions opdracht gegeven heeft.
8.6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Faber WebSolutions de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Faber WebSolutions, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Faber WebSolutions te retourneren en de eigendom daarover aan Faber WebSolutions te verschaffen, tenzij Faber WebSolutions anders aangeeft.
8.8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Faber WebSolutions daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
8.9.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzenden, voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
8.10.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Faber WebSolutions en de door Faber WebSolutions bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1.Indien Faber WebSolutions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2.Faber WebSolutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Faber WebSolutions is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.3.Indien Faber WebSolutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Faber WebSolutions beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4.De aansprakelijkheid van Faber WebSolutions is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9.5.Faber WebSolutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9.6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Faber WebSolutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Faber WebSolutions toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Faber WebSolutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.7.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Faber WebSolutions of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring
10.1.De Klant vrijwaart Faber WebSolutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Faber WebSolutions toerekenbaar is. Indien Faber WebSolutions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Faber WebSolutions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Faber WebSolutions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Faber WebSolutions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
11.1.Faber WebSolutions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Faber WebSolutions heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
11.2.De Klant huurt een website op maandelijkse basis, of koopt een website op maat. In het geval van een website op maat, is De Klant juridisch eigenaar van de geproduceerde content, maar Faber WebSolutions verkrijgt automatisch een onbeperkte licentie tot hergebruik van de content. Bij het huren van de website ligt het eigendomsrecht volledig bij Faber WebSolutions.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Faber WebSolutions partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2.De rechter in de vestigingsplaats van Faber WebSolutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Faber WebSolutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. De klant het recht om zijn persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan de klant ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als de klant Faber WebSolutions verzoekt om zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen en Faber WebSolutions geeft hieraan gehoor, dan kan deze handeling niet meer worden teruggedraaid. Er is geen back-up beschikbaar van verwijderde gegevens.
13.2. De klant heeft een zorgplicht voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst, wanneer zij persoonsgegevens verwerkt via de systemen van Faber WebSolutions. De klanten van Faber WebSolutions zijn in dat geval verwerkingsverantwoordelijken. Faber WebSolutionsstelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de klant inderdaad verwerkingsverantwoordelijke is en Faber WebSolutions opdracht geeft om als verwerker op te treden. Is dat het geval, dan dient de klant een verwerkersovereenkomst met Faber WebSolutions aan te gaan. Wanneer de klant verzuimt om een verwerkersovereenkomst met Faber WebSolutions te sluiten, maar hiertoe wel verplicht bent volgens privacywetgeving, dan komt dit volledig voor de klant zijn/haar verantwoordelijkheid.
13.3.De klant staat ervoor in dat hij/zij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken in en met behulp van onze dienst(en). De klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn of geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Faber WebSolutions.
14.2.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Versie algemene voorwaarden:24 mei 2018.
Opgesteld te Hoorn door B.D. Faber en K. van Kalmthout.